Gezamenlijke lunchbijeenkomst KIDL – BiB – Mei 2017

Dit jaar waren wij voor de gezamenlijke bijeenkomst te gast bij Reinigingsdiensten Rd4.

Het thema van deze bijeenkomst was: Van Afval Naar Grondstof.

Hierin heeft Guy Drummen, manager Verkoop Rd4 ons meegenomen in de ontwikkelingen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

De traditionele lineaire economie is gebaseerd op ogenschijnlijk onbeperkt beschikbare grond- en hulpstoffen, de vervaardiging van producten en het verbruik door afnemers. Dit model, waarvan de eindfase van een product niet ‘hergebruik’ maar ‘vernietiging’ is, loopt tegen haar grenzen aan.

Van ‘maagdelijke’ grondstoffen, die nog niet eerder gebruikt zijn, is maar een beperkte voorraad en ook schone lucht en water worden schaarser. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het beter om te kiezen voor het groeipad van de circulaire economie. In de circulaire economie staan productie, innovatie én hergebruik centraal met als doel het hergebruik van producten en grondstoffen zoveel mogelijk te vergroten en waarde vernietiging zoveel mogelijk te verkleinen.

Ook biedt het hergebruik van grondstoffen uit afval kansen op het gebied van werkgelegenheid met mogelijkheden in de regio.

Na afloop van de inleiding hebben we de locatie, waaronder de volgende afdelingen bekeken:

  • Assortimentsbeheer; waar alle kringloopgoederen en de BEST-tas worden gesorteerd voor een tweede leven
  •  Technische dienst; onderhoud van het wagenpark en de inzamelmiddelen
  • Op- en overslag; oud papier en karton wordt gesorteerd en in balen van ca. 700 kg geperst en waar het PMD-afval in afzetcontainers wordt geperst om afgevoerd te worden naar de verwerkers.

De bijeenkomst hebben we afgerond met een heerlijke lunch.

HaCo programma

Voorafgaande aan de presentatie van Rd4 heeft de heer Thei Jacobs, coördinator van het Eijkhagen Charlemange College een presentatie verzorgd over de HaCo stage (HavistenCompetent). Leerlingen uit 4 havo lopen enkele dagen stage in het kader van dit programma dat erop gericht is leerlingen een beeld te geven van vervolgopleidingen in het HBO en de daaraan gekoppelde beroepskeuze.

Het verzoek van de heer Jacobs aan de ondernemers is het beschikbaar stellen van een stageplaats.